NATJEČAJ O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 11.01.2013. / 30.01.2013.
organizator: Tehnički muzej

 

Tehnički muzej raspisao je natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Zagreba broj 10/2012“), Tehnički muzej objavljuje

 

N A T J E Č A J

o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Tehničkog muzeja

prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Tehničkog muzeja koji se nalazi na lokaciji Tratinska 2, ukupne površine 2.130 m2 u viđenom stanju.

2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo.

3. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 36,00 kn/m2 odnosno ukupno 76.680 kn mjesečno uvećano za PDV.

4. Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 15 dana, a počinje teći od početka sljedećeg dana nakon objave u dnevnom tisku, na web stranicama i oglasnoj ploči Muzeja.

5. Ponude pristigle na natječaj bit će javno otvorene i pročitane dana 30. siječnja 2013. u 13 sati u prostoriji br. 118.

6. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini trostrukog iznosa početnog mjesečnog iznosa zakupnine, odnosno iznos od 230.040,00 kn.

7. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju i stanje poslovnog prostora za podnošenje ponuda na adresi Tehnički muzej, Savska cesta 18, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 01/4881615.

8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: sudionici natječaja) koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo. Pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu imaju osobe iz zakona kojima su regulirana prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako sudjeluju u natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

9. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj“ na adresu: TEHNIČKI MUZEJ, Povjerenstvu za provođenje natječaja za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Tehničkog muzeja, Savska cesta 18, 10000 ZAGREB, predajom neposredno u pisarnici Tehničkog muzeja na gore navedenoj adresi ili preporučeno putem pošte.

10. Ponuda mora sadržavati:

·         oznaku poslovnoga prostora za koji se natječe

·         dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slično)

·         ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

·         izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, te ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Grada Zagreba

·         dokaz o solventnosti

·         dokaz o uplati jamčevine

·         izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/2012)

·         dokaz o uplaćenoj jamčevini na žiro račun Tehničkog muzeja broj: 2360000-1101247448 kod Zagrebačke banke d.d. „Jamčevina za sudjelovanje u natječaju“, s pozivom na broj za pravne osobe:OIB- ____________, odnosno za fizičke osobe OIB-_____________,

·         podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene

·         drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog natječaja

 

11. Najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora je ona koja ispunjava sve uvjete i uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

12. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu Povjerenstvo će pozvati ove natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne  zakupnine

13. Ponude koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune te one koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se razmatrati. Neće se razmatrati ni ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare, ponude fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava i ponude pravnih osoba koje nisu solventne.

14. Upravno vijeće na prijedlog Povjerenstva donijet će odluku izboru najpovoljnije ponude, o čemu će sudionici natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana nakon završetka natječaja.

15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru.

16. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj u navedenom roku ne sklopi ugovor o zakupu i ne preuzme poslovni prostor, smatrat će se da je odustao od ugovora, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

17. Ako najpovoljniji ponuditelj u predviđenom roku odustane od sklapanja ugovora o zakupu, može se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda ili raspisati novi natječaj.

18. Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, radi osiguranja plaćanja zakupnine, najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti 2 bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, svaka na iznos od 50.000,00 kn.

19. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se nakon okončanja natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana.

20. Uplaćena jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u zakupninu.

21. Upravno vijeće Tehničkog muzeja pridržava pravo poništiti ovaj natječaj, odnosne ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima.

22. Natjecatelji imaju pravo prigovora o izboru najpovoljnijeg natjecatelja u roku od 8 dana od dostave Odluke. Prigovor se upućuje Upravnom vijeću Tehničkog muzeja.

 TEHNIČKI MUZEJ

povratak